Saxifraga longifolia x Saxifraga cochlearis

Hybride aus: Saxifraga longifolia x S. cochlearis