Saxifraga x mariannensis

Saxifraga x mariannensis M. Rothmeier

Hybride aus Saxifraga catalaunica x S. cotyledon

Saxifraga x mariannensis 'Chico', Synonym: Saxifraga 'Chico'