Saxifraga x mercantouricus

Saxifraga x mercantouricus M. Rothmeier

Hybride aus Saxifraga valdensis x S. cochlearis